Cách đăng nhập

Hướng dẫn cách đăng nhập hệ thống

1. Khoản thu

1.1. Thêm khoản thu

1.2. Sửa danh mục phân loại khoản thu